Adatvédelmi tájékoztatás

Adatkezelési tájékoztató
a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács civil delegált választási eljárása során megvalósuló adatok kezeléséről

 


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkársága ezúton tájékoztatja a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács civil delegáltak választásával összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 1. Az adatkezelő
  A www.nfft.hu honlapon 4 évente meghirdetetett tagválasztásra delegált személyek személyes adatainak kezelője a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkársága (postai címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., e-mail: nfft@parlament.hu telefon: +36-1-441-4000, +36-1-441-5000, www.nfft.hu).
  Kapcsolattartó adatai: Mayerné Hajtman Ágnes (+36-1-441-6175, anges.hajtman@parlament.hu)
   
 2. Az adatkezelés jogalapja és célja
  A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (a továbbiakban: NFFT) civil delegáltak választási eljárásában részt vevő személyek személyes adatainak kezelésére az Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679 rendelet] 6. cikk (1) a) pontja szerint – előzetes tájékoztatását követő – hozzájárulása alapján kerül sor.
  Az adatok kezelésének célja az 57/2008 OGY határozat, valamint az NFFT ügyrendje alapján a civil delegált tagok választási eljárásának szervezése folyamán szükséges kommunikáció ellátása, illetve a rendezvény helyszínére történő beléptetés biztosítása valamint részvétel lehetősége a választási eljárásban.
   
 3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a kezelt adatok forrása
  A www.nfft.hu oldalon megnyíló regisztrációs felületen történő jelentkezés során a következő adatok megadása szükséges az érintett részéről: családi és utónév, a születés helye és ideje, anyja neve, személyazonosság megállapítására alkalmas okmányazonosítója, a képviselt civil szervezet neve, valamint e-mail cím és telefonszám megadása szükséges. A természetes személyazonosító adatok és az okmányazonosító adatok megadása a jelentkező személy személyazonosságának megállapítása, és a védett létesítménybe történő beléptetés érdekében, az e-mail cím és a telefonszám a kapcsolatfelvételhez szükségesek.
  A jelentkezés feltétele az adatkezelési tájékoztató megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele (ún. checkbox bejelölése). A felvett adatok a választás lezárultát követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek. A megválasztott tagok a szükséges adataik kezeléséről új nyilatkozatot tesznek.
  Az NFFT civil delegált tagjainak választása során a résztvevőkről – a rendezvényről szóló tájékoztatás céljából – a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése szerinti tömegfelvétel készülhet, amelyet az NFFT a honlapján hoz nyilvánosságra.
  A védett létesítményben zajló választáshoz szükséges belépésről bővebb tájékoztatás itt található. A belépéshez szükséges adatok jogszabály alapján a belépéstől számított 5 évig megőrzendők.
   
 4. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
  Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az NFFT Titkárságának munkavállalói jogosultak, feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében.
  Az NFFT Titkársága a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a civil választás lebonyolításához szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. Az NFFT Titkársága a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja, a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához más cég szolgáltatásait nem veszi igénybe. Az NFFT Titkársága az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által biztosított informatikai rendszert használja, annak védelmi intézkedéseit alkalmazza, így a Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.
   
 5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
  Az NFFT civil delegált választási eljárásába regisztráló személyek tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

  b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
  Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy pontatlanok.

  c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
  Az NFFT által szervezett választási eljárásra tagjelöltként regisztráló személyek bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez történt hozzájárulásukat, kérhetik személyes adataik törlését. Amennyiben az adattörlési kérelem a választás megrendezése előtt történik, abban az esetben az érintett személy tagjelöléstől történő visszalépésének tekintendő, így a választási eljárásban a továbbiakban nem vehet részt. A jogszabály alapján kezelt adatok (például belépéshez szükséges adatok) törlése az előírt megőrzési időn belül nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes.
  Az a), b) és c) pont szerinti kérelmet az nfft@parlament.hu elektronikus levélcímen, illetve postai úton a 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3 postai címen lehet előterjeszteni.

  d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
  Amennyiben a tagjelöltként regisztráló személy vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, akkor arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ezt ellenőrzi a személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. Amennyiben az adatkezelés célja már megszűnt, vagyis a választás már megtörtént, a kezelt személyes adatok – mivel azokra már nincsen szükség –30 napon belül törlésre kerülnek, azonban az érintett jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat az NFFT Titkársága tovább tárolja. Ez esetben postai úton külön írásbeli kérelmet kell benyújtania az érintett személynek, megjelölve, hogy milyen igény érvényesítése céljából, és mennyi ideig kéri az adatai további tárolását.

  A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonását), a korlátozást az NFFT a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.
   
 6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
  Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az NFFT Titkárságához, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  Aki úgy véli, hogy az NFFT adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

Vissza